RODINNÝ DŮM SVINAŘE

Novostavba rodinného domu ve Svinařích, 2013

Umístění rodinného domu na parcele reaguje na přirozeně rostlou urbanistickou strukturu obce. Tento řád ctí terénní poměry lokality a parcelace probíhá podélně s vrstevnicemi. Dům je tedy usazen štítem blízko západní hrany pozemku směrem k ulici a otevírá se směrem do záhumenkové části zahrady se vzrostlými stromy. Hřeben respektuje terén a podélnou geometrii pozemku. Stavba ctí jednoduchou neokázalou formu původní zástavby, kterou interpretuje pro potřeby současného života. Její půdorys opysuje podlouhý obdélník, na který je nasazena sedlová střecha. Tvarosloví vychází z archetypu vesnického domu okleštěného od jakýchkoli stavebních nadbytečností.

Dispoziční řešení je přehledné a jednoduché. Nástup do objektu je v přízemí ze severní boční fasády. Dispozice obsahuje zázemí domu orintované v severozápadním rohu objektu. Zbývající plocha přízemí je volně otevřená obývací platforma s přímou a velkorysou vazbou na zahradu. Vertikální komunikaci zajišťuje prostorově úsporné dvojramenné schodiště. Podkroví objektu obsahuje soukromou zónu domu s ložnicemi a hygienickým zázemím.

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu se sedlovou střechou, která částečně využívá konstrukcí stávající garáže. Část novostavby bude využívat zemních konstrukcí a obvodových stěn. Střešní skladba, krov a štítové stěny garáže budou demontovány.
Objekt konstrukčně funguje jako dvoutrakt. Založení objektu bude na základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo bude provedeno z cihelných bloků Heluz 24 P+D, které bude dále opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu tloušťky 140mm. Vnější povrchy stěn bude tvořen probarvenými omítkami tmavě šedého odstínu. Vnitřní příčky budou vyzděny ze systémových příčkovek Porotherm tl.87mm. Vnitřní omítky budou vápenocementové. Podlahové krytiny budou dřevěné. V koupelnách, zádveří a technické místnosti bude nanesena stěrková krytina.

Foto: Juliana Vlčková